ПИТАНКА

Години дълги
все се питах:
"Защо така?"
"Защо на мен?"
Все питанки
в мен
се преплитаха;
не подбираха
нито нощ,
нито ден.

Години дълги...
Днес безмълвни са
устни и поглед.
Само плещите,
на питанка
сгърбени,
сякаш се питат:
"Къде ли отлитат
въпросите?"
Из "Гарвани", 2005